FORMULARI D'ALTA

 

*Nom del pare/mare o representant legal
*Cognom 1 del pare/mare o representant legal
*Cognom 2 del pare/mare o representant legal
*DNI
*Telèfon
*Correu electrònic

 

Autoritzo a
*Nom
*Cognom 1
*Cognom 2
A inscriure's al Programa Bojos per la Química a través del formulari d'inscripció i a participar en el procés de selecció