Programa del curs Bojos per la Química 2018
 
El conjunt de sessions que es proposen estan pensades per a donar les eines i coneixements necessaris per a que els  estudiants puguin desenvolupar un projecte científic relacionat amb un dels camps de recerca de l'ICIQ: la fotosíntesi artificial.
 

Divendres 19 de gener

17h-20h: Benvinguda a càrrec del Prof. Miquel Pericàs, director del centre

Introducció i visita a les instal·lacions (Dra. Laia Pellejà)

 

Dissabte 27 de gener

9:30h-10h. Teoria: EL pH (Dra. Laia Pellejà)

10h-11h. Seminari: Ensamblatge molecular (Prof. Pau Ballester, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Tècnica de caracterització: Difracció de raigs X (Dr. Jordi Benet, X-Ray Diffraction Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14.30h-16.15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Bones pràctiques al laboratori
 • L’arc de Sant Martí de la col llombarda, la ponsètia i la llet
 • Taques de tinta que desapareixen
 • pH dels medicaments
 • Sorpreses de la fenolftaleïna

16.15-16.30h: Història de la Química (Robert Boyle, Antoine Lavoisier i Alessandro Volta)

 

Dissabte 10 de febrer

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Quiralitat i lligands per a catàlisi (Prof. Anton Vidal, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12h. Teoria: Reaccions catalítiques i d’àcid-base (Dra. Laia Pellejà)

12h-13:30h. Tècnica de caracterització:  Cromatografia en columna i combiflash (Dra. Marta Giménez, Chemical Reactions Technologies Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • El geni del gerro
 • Pasta de dents per a elefants
 • Volcà en erupció
 • Color de les verdures
 • Ou dur sense bullir
 • Acidesa del vinagre

16.15-16.30h: Història de la Química (John Dalton, Amedeu Avogadro i Louis Joseph GayLussac))

 

Dissabte 17 de febrer

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Teoria: Reaccions redox (Dra. Laia Pellejà)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Tècnica de caracterització:  Cromatografia HPLC (Simona Curreli, Cromatography, Thermal Analysis and Electrochemistry Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Transformar monedes de coure en “or i plata”
 • Transformar “vi en aigua”
 • Tinta invisible
 • Pot de colors
 • El cambrer químic
 • Ja no cou
 • Pistes que desapareixen
 • Un complex activat visible

16.15-16.30h: Història de la Química (Jöns Jakob Berzelius, Louis Pasteur i Dmitri Mendeleev)

 

Dissabte 10 de març

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Angel Mudarra (estudiant de doctorat)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Teoria:  Reaccions de precipitació, fluïds no newtonians i exercicis redox (Dra. Laia Pellejà)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Creant estalagmites
 • Transformem les bombolles amb pols
 • Arenes movedisses
 • Quina pastilla tenim?
 • Em pugen els colors
 • Els pigments dels vegetals
 • El poderós salfumant

16h-16.30h: Història de la Química (Ludwig Boltzmann, Svante Arrhenius i Walther Nernst)


Dissabte 21 d'abril

9:30h-11h. Presentació per part dels estudiants

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Presentació per part dels estudiants

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: PPresentació per part dels estudiants

 

Dissabte 26 de maig

9:30h-10h. Presentacions per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Premis Nobel (Dra. Mónica Pérez, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12:30h. Teoria: Reaccions de deshidratació i de saponificació (Dra. Laia Pellejà)

12:30-13h. Història de la Química (Marie Sklodowska-Curie, Ernest Rutherford i Albert Einstein)

13h-14h: Dinar de carmanyola

14h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Cuc de sucre
 • Ou ferrat sense foc
 • Molt més que aigua
 • Elaboració de sabó
 • Jugant al CSI

Dissabte 9 de juny

9:30h-10h. Teoria: Densitat, miscibilitat i tensió superficial (Dra. Laia Pellejà)

10h-11h. Seminari: L'espectacularitat de la química (Dr. Fernando Gomollón-Bel)

11h-11:30h. Pausa

12h-13:30h. Tècnica de caracterització:  Espectrometria de masses (Dra. Noemí Cabello, High Resolution Mass Spectrometry Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Làmpada de lava
 • Art abstracte amb llet
 • Juguem a cartes
 • Cursa de panses

16.15-16.30h: Història de la Química (Irving Langmuir, Niels Bohr i Linus Pauling)

 

Dissabte 6 d’octubre

9:30h-10h. Test d’adquisició de coneixements

10h-11h. Seminari: Una reacció de polimerització (Prof. Alexandr Shafir, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12h. Teoria: Reaccions de polimerització (Dra. Laia Pellejà)

12h-13:30h. Tècnica de caracterització: Cromatografia de capa fina (Dra. Gisela Colet, responsable de l’Àrea de Suport a la Recerca)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Cervesa de poliuretà
 • Pilota saltarina
 • La pedra rosa
 • El plàstic desapareix
 • Un sifó sense càmera
 • Fabricació de niló, de raió i de goma de polisulfur  

16.15-16.30h: Història de la Química (Robert Burns Woodward, Rudolph A. Marcus i Peter Atkins)

Mini-projecte: fotosíntesi artificial

Dissabte 20 d’octubre

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11:30h. Seminari: Fotosíntesi artificial (Dr. Alvaro Reyes, postdoc)

11:30h-12h. Pausa

12h-13:30h. Tècnica de caracterització: Espectroscòpia IR (Dr. Fernando Bozoglian, Spectroscopy and Reaction Kinetics Unit technician)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Preparació electrodes pel projecte de fotosíntesi artificial

 

Dissabte 3 de novembre

9:30h-13:30h. Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Preparació dissolucions
 • Electrodeposicions

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Hidròlisi de l'aigua

 

Dissabte 17 de novembre

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Reaccions en continu (Prof. Miquel À. Pericàs, director)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Preparació presentació final.

 

Dissabte 15 de desembre

10h. Presentació final per part dels estudiants oberta al públic

11h. Entrega de diplomes